Mötesplatser för äldre i eskilstuna fors, TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK

Äldreboende Eskilstuna

Uppdragsbeskrivning Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Mottagande av beställning Kvalitetsarbete Ledningssystem Processer och rutiner Systematiskt förbättringsarbete Evidens Jämställdhet Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen 3 4. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vård- och omsorgsförvaltningens interna verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

mötesplatser för äldre i eskilstuna fors håbo dejt aktiviteter

Uppdragsbeskrivningen reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitet, volymer och ersättning. Kraven i kapitel är gemensamma för all utförarverksamhet.

mötesplatser för äldre i eskilstuna fors kleva- sil singlar

Utföraren ansvarar för att medarbetarna känner till vilka krav som ställs i uppdragsbeskrivningen. I Uppdragsbeskrivningen används begreppen personer, individer, deltagare, brukare och enskilda.

Uppdragsenheten beställare Uppdragsenhetens uppdrag är att säkerställa att vård saltsjöbaden single sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Detta ska ske utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning, vård- och omsorgsnämndens mål och prioriteringar samt givna resursramar. Biståndskontoret Mötesplatser för äldre i eskilstuna fors på biståndskontoret utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt Socialtjänstlagen SoLLagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Lagen om bostadsanpassningsbidrag BAB.

Utförarverksamheten utförare Utförarnas uppdrag är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster enligt beställningar från biståndskontoret och krav i uppdragsbeskrivningar och styrdokument.

Äldreboende Eskilstuna

Revideringarna sker vid behov. Eventuell oenighet mellan parterna gällande innehållet avgörs av förvaltningschef. Uppdragsenheten ansvarar för att uppdragsbeskrivningarna finns tillgängliga i digital form på intranätet, samt ansvarar för att informera utförarna om det skett uppdatering av uppdragsbeskrivningarna.

mötesplatser för äldre i eskilstuna fors göra på dejt i lessebo

Biståndskontoret Utförarverksamheter: 2. Anhörigcentrum 3. Avlösarservice LSS 4.

Visa alla Vad är ett äldreboende? Äldreboende i Eskilstuna erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Bostad med särskild service enligt LSS 6. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt SoL 8.

Vi har inte stöd för din webbläsare

Hemtjänst enligt SoL 9. Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL Kontaktperson enligt LSS Korttidsvistelse enligt LSS Korttidsvistelse enligt SoL Kostverksamheten Ledsagarservice enligt LSS Vård- och omsorgsboende enligt SoL Mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar Mötesplatser för seniorer 2.

Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen SoLLagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSSocialförsäkringsbalken SFB samt utföra hälso- och sjukvård enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen- och hälsofrämjande verksamhet. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv.

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK

Utföraren ska följa styrande dokument som gäller för Eskilstuna kommun och vård- och omsorgsförvaltningen. Om beställningen skickas till fel utförarenhet har mottagande skyldighet att annullera beställningen i verksamhetssystemet innan den blivit verkställd, på detta sätt får handläggaren tillbaka beställningen och kan skicka den till rätt enhet.

Vad som ska tolkas som verkställighetsdatum för de olika verksamheterna framgår av Rutin för definition av verkställighetsdatum.

Utföraren ska följa rutinen och utan dröjsmål registrera verkställighetsdatum i verksamhetssystemet. Utföraren ska rapportera alla händelser av vikt till biståndskontoret, detta görs genom att flagga i journalanteckning i verksamhetssystemet VIVA, kan t.

Kvalitetsarbete 3.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Processer och rutiner Utföraren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som ska finnas för att säkra verksamhetens kvalitet.

Utföraren ska utarbeta och fastställa de rutiner som ska finnas i processen. Medarbetarna ska ha tillgång till, och vara väl förtrogna med processen och dess tillhörande dokument. Anhörigvårdare ska ha kännedom om de mest nödvändiga styrande och stödjande dokumenten för att de ska kunna utföra uppdraget.

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra vårdgivare, myndigheter, organisationer Systematiskt förbättringsarbete Riskanalys Utföraren ska systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och bedöma risker, samt uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser i syfte att minimera risken för brister i verksamhetens kvalitet.

Utföraren ska ha rutiner för detta.

mötesplatser för äldre i eskilstuna fors bergkvara online dating

Egenkontrollen Utföraren ska utöva mötesplatser för äldre i eskilstuna fors dvs. Utföraren ska ha en tydlig plan för vilka egenkontroller som ska genomföras inom verksamhetsområdet, på vilket sätt de ska genomföras och hur resultatet ska redovisas och tas tillvara för att förbättra verksamheten.

Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående.

mötesplatser för äldre i eskilstuna fors öjaby speed dating

Eskilstuna kommuns broschyr Säg vad du tycker och blankett om synpunktshantering och Patientnämndens broschyr Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landsting eller kommun ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Verksamheten ansvarar för att information om kommunens synpunktshantering ges till den enskilde och företrädare då insats börjar utföras.

Legitimerad personal ansvar på motsvarande sätt för att delge information om Patientnämnden.

  1. Fokus på framtidens arkitektur i Eskilstunas första arkitekturprogram Pressmeddelande Publicerad: CEST Eskilstuna växer och för första gången tar kommunen fram ett arkitekturprogram för att förtydliga arkitekturens roll i staden och hur den påverkar människorna.
  2. Eskilstuna kommun - PressMachine
  3. Äldreboende i Eskilstuna | turvaldovino.com
  4. Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare i kommunen.

Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan hjälpa till att fylla i synpunkts kramfors dating site. Kommunens rutiner för synpunktshantering ska vara känd i verksamheten.

Se även